Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) stowarzyszenie Swim Team Lubartów informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych jest Swim Team Lubartów z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Kościuszki 28c/4, 21-100 Lubartów , wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, NIP: 7142053582 , REGON: 385372660 , zwany dalej „Klub”. 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 3. Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystywane są także dane wizerunkowe członków i zawodników Klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video. 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Klub zadań statutowych oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Klub obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, dane osobowe dziecka/zawodnika mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: a) struktury PZP, w tym LOZP, b) ubezpieczyciele, c) podmioty prowadzące działalność leczniczą, d) podmioty zewnętrzne wspierające Klub w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizują usługi informatyczne, współpracują w ramach kampanii marketingowych. e) użytkownicy strony internetowej www.swimteamlubartow.pl, serwisu społecznościowego Facebook. 7. W związku z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych dziecka przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda. 10. Klub nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Klub prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@swimteamlubartow.pl . …………………………………………………………………………………